Soutěžní Pravidla SR

Soutěžní Pravidla SR

PRAVIDLA ZÁVODU REEBOK SPARTAN RACE 2017

VŠEOBECNÉ PRAVIDLA (pro všechny disciplíny, pro všechny startovní vlny)

1. Každý závodník je povinný se před závodem seznámit se soutěžními pravidly, pravidly na překonávání překážek a musí znát správný postup vykonání trestného cviku.

2. Pokud závodník nerozumí pravidlům, je jeho zodpovědnost zeptat se na vše, co nezná, organizátorů před startem nebo před překonáním překážky.

3. Veškeré ústní nebo písemné instrukce poskytnuté e-mailem před závody (ne FB apod.), na brefingu před závody, ústně od traťových rozhodčích, propozice závodů mají právo platnosti před všeobecnými pravidly.

4. Závodníci běží v různých startovních vlnách (Heat) ve skupinách po 200 – 250 lidech v každé vlně. První 2 vlny jsou elitní vlny (Elite Heat), zvlášť pro muže v 9:00 (Elite Heat Men) a zvlášť pro ženy v 9:15 (Elite Heat Woman). Aby se mohly započítat body za Elitu, musí být v elitní vlně mužů minimálně 30 osob, ve vlně pro ženy minimálně 10. Po elitních vlnách následuje vlna Competitive – společná vlna pro muže a ženy. Následují 1 nebo 2 vlny SRTG (Spartan Race Training Group), což jsou speciální vlny určené pouze pro členy tréninkových skupin z jednotlivých měst. Ostatní vlny, které začínají v 10:15 jsou „Open Heat“ a mohou v nich běžet muži a ženy společně.

5. Startovní vlny po sobě následují v 15 až 30 minutových intervalech. Časy všech vln se mohou posunout, záleží od disciplíny, počasí, ročního období a počtu přihlásených závodníků.

6. Pro sezónu 2017 je určené výkonnostní kritérium pro účast závodníka v elitní vlně. Podmínkou je, aby závodník zvládl daný závod v časovém limitu daného závodu. Časový limit se vztahuje pouze na muže. Závodníci, kteří nesplní časový limit, budou mít body započítané do OPEN kategorie. Poplatek za účast v Elite Heat je 275 Kč. Závodníci, kteří nesplní časový limit, nemají nárok na finanční kompenzaci za příplatek v Elite heat.

Spartan Race Criterion

Poznámka: Časové limity jsou orientačné a můžou být upřesněné na každý závod zvlášť v propozicích k danému závodu. Pokud není v propozicích uveden specifický čas, tak platí všeobecně dané časy uvedené v tabulce výše.

7. Závodník musí běžet v časové vlně, do které se zaregistroval. Pokud poběží závodník v jiné časové vlně než se registroval, bude diskvalifikovaný a jeho účast se nebude počítat do bodového hodnocení ani do kvalifikace na trifectu.

REGISTRACE

1. Všichni závodníci jsou povinni uvádět v registračním formuláři úplné a pravdivé údaje. Na bodové hodnocení má vliv i věk závodníka. Nesprávné uvedení data narození do registračního systému má za následek diskvalifikaci bez nároku vrácení startovného.

2. Kapitán týmu nesmí uvádět v registračním formuláři u členů týmu svůj vlastní e-mail a své vlastní telefonní číslo. Každý člen družstva musí mít v registračním formuláři uvedený svůj vlastní e-mail a telefonní číslo.

3. Změny v registraci je možné dělat před startem, ne po doběhnutí.

4. Pokud je závodník zaregistrovaný jako člen družstva a využil tak skupinovou slevu, není možné se přeregistrovat na jednotlivce. Doplacení rozdílu není povolené.

PŘEKÁŽKY

Podrobný MANUÁL PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK klikněte ZDE.

DISKVALIFIKACE (DQ)

Podvádění jakýmkoliv způsobem má za následek okamžitou diskvalifikaci. Za podvádění se považuje následující:

1. Nedodržování stanovené trasy a používání zkratek. Zůstat na trase je zodpovědností závodníka. Někdy může být těžké se zorientovat ve složitém terénu a nepomůže ani nejlepší značení. Rychlá a správná orientace je součástí tohoto sportu – překážkového běhu v terénu a je nutné mít určité schopnosti a zručnosti k úspěšnému dokončení závodu. Úmyslně měnit značení trasy závodníkům spadá podle pravidel do kategorie „ Nesportovního chování“. Závodník, který úmyslně nebo neúmyslně odbočí z trasy a není schopný se vrátit zpět na cestu do bodu, kde z trasy odbočil, bude diskvalifikovaný. V některých případech, které jsou způsobeny např. počasím, sníženou viditelností nebo nesprávnými pokyny organizátorů, mohou být tato nařízení individuálně posouzena.

2. Vykonání neúplného trestného cviku Burpees, co se počtu týká (30) a jeho technického provedení. Správné provedení trestného cviku se skládá z plného kontaktu hrudníku se zemí a úplného výskoku nad zem, aby se chodidla nedotkla země.

Zde je postup jak správně dělat Burpees – angličáky. Toto je platné pro všechny závody organizované v centrální Evropě:
• Začínáme ve stoji
• Jdeme do dřepu a ruce dáme na zem před sebe
• Zakopneme nohy za sebe, abychom se dostali do pozicie pro klik
• Uděláme klik tak, že se nám hrudník dotkne země a jdeme opět nahoru
• Nohy zakopneme zpět pod sebe a připravíme se tak na pozici dřep
• Postavíme se a vyskočíme s narovnaným tělem
• Ve vzduchu tleskneme rukama nad hlavou

Zde je video ukázka, jak správně dělat Burpees

 

Nejčastější chyby:
• Závodník se nedotkne hrudníkem země
• Závodník nevyskočí
• Závodník neskáče s narovnaným tělem
• Závodník netleskne rukama nad hlavou
• Závodník neodcvičí celou sérii 30 Burpees. Doporučujeme každý pátý vyslovit nahlas.

3. Závodník je sám zodpovědný za správné počítání trestných Burpees. Nemůže se spoléhat na to, že za něj bude někdo jiný počítat Burpees. Závodník musí respektovat pokyny rozhodčích na překážce. Pokud rozhodčí neuzná některé cviky, musí závodník trestné cviky zopakovat. Rozhodčí není povinný závodníka upozorňovat na špatné cviky. Závodník je povinný nahlas vyslovit každé páté číslo provedeného cviku tj. 5,10,15,20,25 a 30.

4. Zahození a nechání jakékoliv části oděvu na trase, s kterým závodník vystartoval. Každou součást oděvu a výstroje musí závodník mít u sebe při překonávání každé překážky a nesmí nic nechat na trase. Tím je myšlen i camelbag, vlajky, ozdoby, masky atd. Je zakázané na trase používat turistické, trekkingové a lyžařské hole, hroty na podrážkách obuvi atd.

5. Vynecháním překážek

6. Běhání bez startovní čelenky nebo čísla (BIB), jejich úmyslné zakrytí nebo odložení. Každý závodník je povinný být označený zepředu a zezadu startovním číslem. Závodník musí mít čelenku s číslem otočeným dopředu. Startovní číslo musí mít připnuté na zádech. Pokud nemá tričko, je třeba mít připnuté číslo zezadu na trenkách. Pokud BIB není součástí startovního balíčku, je povinnost každého závodníka mít na sobě viditelně umístěnou čelenku.

7. Muži nesmí používat závaží pro ženy.

8. Muži nesmí používat pomocné stupínky na vysoké stěně, které jsou určeny jen pro ženy.

9. Oblepení časového čipu lepící páskou (duct tape – stříbrná lepící páska) za účelem zamezení jeho ztráty, což však způsobuje nefunkčnost čipu.

10. Každý závodník, který odhodí odpadky mimo občerstvovacích stanic a překážek bude diskvalifikovaný.

11. Přijmutí cizí pomoci z venčí. Není povoleno přijmutí pomoci od diváků nebo členů týmu. Závodníci nesmí přijmout výstroj, oblečení, obuv, nápoje, vodu, jídlo na trase, pokud tak není učiněno od organizátorů. Neexistuje žádný trest za komunikaci s lékařským personálem. Závodníci v Elite a Competitive heat si nesmí vzájemně pomáhat na překážkách. Jakákoliv forma fyzické pomoci od zdravotního personálu bude mít za následek okamžitou diskvalifikaci.

12. Přijmutí pomoci od jiných závodníků. Není povoleno poskytováni a přijmutí pomoci mezi závodníky Elity a Competitive. Porušením tohoto pravidla budou závodníci diskvalifikováni. Pouze závodníci z kategórie OPEN si mohou vzájemně pomáhat.

13. Nedodržení časového limitu CUTOFF TIME. Časový limit může být určený na některých závodech Beast a Ultra Beast. Nejčastějším důvodem limitů je bezpečnost a zdraví sportovců. Pokud nebude časový limit dodržený, závodník je povinný odstoupit a bude diskvalifikovaný. Časový limit na dokončení závodu je určený ředitelem závodu vždy před závodem a je zveřejněný v propozicích daného závodu.

Poznámka: CUTOFF Time není to stejné jako výkonostní limit při elitní vlně. Nedodržení časového limitu – výkonostního limitu u elitní vlny není důvodem pro diskvalifikaci, ale přesunutí závodníka do bodování open vlny.

14. Testování překážky. Zkoušení překážky před oficiálním zahájením závodu může být důvodem pro diskvalifikaci. Výjimku z tohoto pravidla tvoří překážky umístěné ve festival area, které budou otevřeny pro veřejnost. Pokud je jakákoliv překážka oblepená páskou, tak ji není možné testovat.

15. Používání hrotů na obuvi.
Je zakázané používat obuv s kovovými, plastovými nebo jinými hroty bez rozdílu zda se jedná o zimní nebo letní závody. Je zakázané používat jakékoliv protismykové pomůcky na boty a podrážku. Závodníci, kteří budou používat zakázanou obuv a pomůcky budou diskvalifikovaní.

15. DNF (Do Not Finish)
Každá překážka musí být splněna a každý trestný cvik musí být provedený správně a v plném počtu. Pokud závodník už nemůže v závodě pokračovat na jakémkoliv úseku trati z důvodu fyzického nebo psychického vyčerpání, může sám odstoupit ze závodu. Všichni závodníci, kteří závod vzdají to oznámí rozhodčímu na překážce nebo traťovému maršálovi. Bude jim odebrán měřící čip a všechny ostatní pásky a potom, pokud je to nevyhnutelné, zabezpečí odvoz do festival area. Prioritou organizátorů a záchranářů je odvážet zraněné závodníky. Závodník, který vzdá závod mezi překážkami a nebyl mu odebrán čip je povinný dostat se do cílového koridoru ke stanu časomíry, ale tak, aby nebyl načtený jeho čip měřící podložkou v cíli.

SPECIFICKÁ PRAVIDLA ELITE a COMPETITIVE HEAT

1. Závodník elite a competitive heat nemůže přijmout jakoukoliv pomoc „z venku“. Pokud závodník přijme jakoukoliv pomoc od osob, které nesoutěží např. diváci, člen servisního nebo podpůrného týmu včetně zdravotní pomoci na trati např: rychlo obvaz, Advil, podání pitné vody z obecenstva, pomocná ruka na překážce atd. ztratí nárok na všechny ceny a bude mu přidělený neoficiální čas. Dostane pouze medaili a tričko. Závodníci elite a competitive heat nebudou penalizovaní za verbální komunikaci se zdravotním personálem.

2. Pokud se při dodatečné kontrole zjistí, že elitní závodník neudělal správně trestný cvik, bude penalizovaný 30 sekundami za každý nesprávně provedený trestný cvik. Pokud bude z videa zřejmé, že závodník udělal méně než 20 správných trestných cviků, bude dodatečně diskvalifikovaný.

3. Veškeré protesty závodníků, ohledně předběžných výsledků, nedodržování pravidel, trasy nebo stížností na chování a počínání jiných závodníků, je možné podat nejpozději 1 hodinu před vyhlášením výsledků, pokud to není v propozicích daného závodu specifikováno jinak.

 

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO BEAST a ULTRA BEAST

1.Každý závodník musí mít sebou povinnou výbavu. Pokud tomu tak nebude, závodníkovi nebude umožněno startovat na daném závodě

  • a. Zdroje hydratace jako jsou flaška vody (nesmí být skleněná), ledvinka, opasek, camel bag apod.
  • b. Čelovka bude povinnou výbavou závodníků, kteří startují ve vlnách po 11:00 při závodu BEAST

Pro Ultra Beast platí, že čelovku musí mít každý závodník na startu závodu. Závodníci, kteří nebudou mít předepsanou výbavu, nebudou připuštěni na start.

2. Závodníci na Ultra Beast musí na trati splnit časové limity (Cutoff Time), pokud tak neučiní, budou diskvalifikovaní. Časové limity budou zveřejněny nejpozději v propozicích daného závodu. Propozice ke každému závodu budou zveřejněny minimálně 14 dní před závodem.

CHOVÁNÍ ZÁVODNÍKA

Nesportovní chování
U každého závodníka se očekává sportovní chování po celou dobu závodu. Nesportovní chování je důvodem diskvalifikace, vyloučení ze soutěže, vyhoštění na rok nebo doživotní vyloučení ze všech závodů – vše záleží na závažnosti porušení pravidel a rozhodnutí organizátorů. Za nesportovní chování se považuje:

Hádání se
Závodníci se nesmí hádat s rozhodčím, traťovým maršálem, dobrovolníkem na překážce atd. Hádání se bude považovat za nesportovní chování. Rozhodnutí rozhodčích musí závodníci respektovat, pokud tak neučiní, budou diskvalifikovaní. Pokud mají závodníci pocit, že byli nespravedlivě hodnoceni, mají právo podat po doběhnutí do cíle protest.

Pomalí závodníci
Pomalí závodníci musí umožnit rychlejším závodníkům je předběhnout. Záměrné bránění rychlejším běžcům v předbíhání na jakémkoliv úseku trati je klasifikované jako „Nesportovní chování“

Znečištťování
Každý, kdo odhodí odpadky po trase mimo občerstvovací stanice bude diskvalifikovaný. Odpadky mohou být odložené na každé překážce, kde dobrovolníci mají k dispozici odpadkové koše.

Zdraví a bezpečnost
Závodník, který je svědkem nehody nebo zranění, které si vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc nemůže pokračovat dál v závodě bez toho, dokud se nedostaví někdo z organizátorů nebo zdravotní personál. Neposkytnutí pomoci závodníkovi v nouzi, který potřebuje neodkladnou zdravotnickou pomoc bude považováno za „Nesportovní chování“. Od každého závodníka se očekává, že bude používat svůj nejlepší úsudek v ohledu na vážnost zranění a rozhodne se zůstat nápomocen dané osobě nebo poběží na nejbližší překážku zavolat pomoc. Závodník musí pochopit, že svým rozhodnutím pomoci zraněnému závodníkovi riskuje ohrožení svého časového výsledku. Závodník musí vědět, že v takovém případě je možná, ale nikoliv zaručená dodatečná časová kompenzace ztáty času za pomoc zraněnému závodníkovi.

Trestné cviky v Burpee zóně
Závodníci jsou povinni vykonávat trestné cviky pouze v prostoru Burpee zóny. Tyto prostory jsou monitorované dobrovolníky, rozhodčími a kamerovým systémem. Video záznamy budou organizátoři kontrolovat a vyhodnocovat. Burpees zóny slouží i pro ochranu závodníků a zabezpečují hladký průběh v okolí překážky. Vykonávání trestných cviků mimo určenou Burpees zónu může znamenat, že závodník nebude zachycen video kamerou a může blokovat i ostatní závodníky na trase. Toto se bude považovat za nesportovní chování a závodník bude diskvalifikovaný.

VÝSLEDKY A VYHODNOCENÍ:
1. Závody SR se budou v sezóně 2017 vyhodnocovat v následujících kategoriích: ELITE, COMPETITIVE a OPEN. Všechny 3 kategorie budou mít ocenění Muži/Ženy/Týmy. Navíc v kategorii Elite se bude oceňovat kategorie MASTER – závodníci starší 40 let (pouze individual Muži/Ženy).

2. Dětské závody Spartan Kids se budou vyhodnocovat pouze v nejstarší kategorii. První 3 kluci a první 3 děvčata dostanou diplomy.

3. Bodové hodnocení CEU Regionálni SPRINT Série se bude vyhodnocovat po posledním závodě v polské Poznani dne 16.9. 2017. Do hodnocení budou zahrnuty pouze body ze závodů v dané sérii. Z 5 závodů SPRINT se každému závodníkovi započtou 4 nejlepší výsledky. Podmínkou je účast na posledním závodu série. Celkově budeme vyhodnocovat nejlepších 15 individuálních elitních mužů a 15 individuálních elitních žen v dané sérii.

Seznam Sprintů zařazených do CEU Regionálni Sprint Série:
• 1. 4. Veszprem HU
• 8. 4. Krakow PL
• 13. 5. Nitra SK
• 19. 8. Litovel CZ
• 16. 9. Poznan PL

4. Bodové hodnocení CEU Regionálni SUPER Série se bude vyhodnocovat po posledním závodě v Krynici dne 30.7 2017. Do hodnocení budou zahrnuty pouze body ze závodů v dané sérii. Z 5 závodů SUPER se každému závodníkovi započtou 4 nejlepší výsledky. Podmínkou je účast na posledním závodu série. Celkově budeme vyhodnocovat nejlepších 15 individuálních elitních mužů a 15 individuálních elitních žen v dané sérii.

Seznam Suprů zařazených do CEU Regionálni SUPER Série:
• 29. 4. Kouty CZ
• 17. 6. Kazincbarcika HU
• 1. 7. Trojmiasto PL
• 16. 7. Valca SK
• 30. 7. Krynica PL

5. Závodníci, kteří dostanou jako cenu volný lístek ho mohou použít pro vstup zdarma na následující závody stejné úrovně nebo o disciplínu vyšší. Tyto lístky jsou nepřenosné, neprodejné a jiné osoby je nemohou použít. Volné lístky platí jeden rok od dne závodu, na kterých byly získány.

6. Prvních 5 mužů a prvních 5 žen z elitní vlny se kvalifikují na Mistroství světa SR v Lake Tahoe USA 2017. Pořadí kvalifikace se posouvá, dokud se nezaplní 5 volných míst. Kvalifikovaní závodníci obdrží poštou po závodech kvalifikační minci. Ostatní informace ohledně MS budou zveřejněny na webových stránkách USA.

7. Prvních 10 můžů a prvních 10 žen z elitní vlny se kvalifikují na Mistroství Evropy ve Španělsku v roce 2017. Pořadí kvalifikace se posouvá, dokud se nezaplní 10 volných míst. Detaily ohledně ME SR budou zveřejněny na oficiálních stránkách později. Top 5 mužů a top 5 žen z Competitive kategorie v 5 věkových kategoriích (18-24, 25-32, 33-39, 40-49, a 50 a více let) dostanou email s pozvánkou soutěžit ve Věkové Skupině Evropského šampionátu Beast.

8. Vyhlašování vítězů kategorie Elite, Competitive a Open se musí každý oceňovaný závodník zúčastnit osobně, není možné za sebe někoho poslat. Vítězům, kteří se nezúčastní vyhlašování, veškeré ceny propadnou – nic se neposílá poštou.

9. Závodník je zodpovědný za správné upevnění a nošení měřícího čipu přes všechny kontrolní body na trase a v cíli.

10. Pokud závodník ztratí svůj čip musí ihned v cíli informovat časomíru. Závodník nebude mít oficiální čas dokud ho neschválí ředitel závodu.

11. Každá ztráta čipu nebo chybějící záznam z kontrolního bodu (Check Point) může být důvodem k diskvalifikaci.

12. Traťový maršálové a rozhodčí mohou být nápomocni při potvrzení trasy závodníka, který ztratil čip nebo mu nezaznamenal čas na kontrolním úseku.

13. Spartan Race si vyhrazuje právo prověřit všechna videa a fotografie ze závodů a na jejich základě může změnit výsledky nebo dodatečně diskvalifikovat závodníka.

Týmové výsledky
1. Každý tým s minimálním počtem 4 závodníků bude automaticky zařazený do hodnocení týmů. Aby daný tým byl vyhodnocený, musí minimálně 4 členové týmu dokončit závod.

2. Časy všech členů družstva se zaznamenávají a vyhodnocují.

3. Pouze čas jednoho tj. 4 nejlepšího člena družstva se počítá do celkového hodnocení družstev. Takže všechny družstva Elite, Competitive, Open heat se budou vyhodnocovat podle času jejich čtvrtého člena, který doběhne do cíle.

4. Družstva mohou být rozdělena v různých vlnách a nemusí běžet spolu.

5. Družstva mohou být smíšená – muži a ženy.

6. Závodník zaregistrovaný jako individuál nemůže být vyhodnocený jako člen družstva a opačně.

CENY PRO VÍTĚZE

Ceny pro vítěze jsou stanoveny na sezónu 2017 následovně –klikněte ZDE

Prize money v závodech CEU Region SUPER série pro elitní individuální závodníky mužů a žen je následující:

• 1. místo: 300 euro
• 2. místo: 200 euro
• 3. místo: 100 euro

CENY CEU SPRINT SÉRIE
1. místo 750 euro, trofej
2. místo 500 euro, trofej
3. místo 300 euro, trofej
4. místo 150 euro, trifecta lístek 2018
5. místo 100 euro, trifecta lístek 2018
6. místo 100 euro, 2 lístek (Sprint, Super)
7. místo 75 euro, 2 lístky (Sprint, Super)
8. místo 50 euro, 2 lístky (Sprint, Super)
9. místo 50 euro, 1 volný Sprint lístek 2018
10. místo 50 euro, 1 volný Sprint lístek 2018
11. místo 1 volný Sprint lístek 2018
12. místo 1 volný Sprint lístek 2018
13. místo 1 volný Sprint lístek 2018
14. místo 1 volný Sprint lístek 2018
15. místo 1 volný Sprint lístek 2018

CENY CEU SUPER SÉRIE
1. místo 1000 euro, MS registrace a ubytováni na 4 dni, ME registrace, trofej
2. místo 750 euro, MS registrace a ubytováni na 4 dni, ME registrace, trofej
3. místo 500 euro, MS registrace a ubytováni na 4 dni, ME registrace, trofej
4. místo 300 euro, MS registrace, ME registrace
5. místo 200 euro, MS registrace, ME registrace
6. místo 150 euro, trifecta lístek 2018
7. místo 125 euro, trifecta lístek 2018
8. místo 100 euro, trifecta lístek 2018
9. místo 75 euro, trifecta lístek 2018
10. místo 50 euro, trifecta lístek 2018
11. místo 2 volné lístky 2018 (Super, Beast)
12. místo 2 volné lístky 2018 (Super, Beast)
13. místo 2 volné lístky 2018 (Sprint, Super)
14. místo 1 volný lístek 2018 (Super)
15. místo 1 volný lístek 2018 (Sprint)

Všechny ceny jsou nepřenosné. Volné lístky platí pouze na závody CEU.

Na závodech budeme oceňovat i následující:

Nejstarší závodník
-Diplom SR, popřípadě věcné ceny a dary od našich partnerů.

Největší Tým
-Diplom SR, popřípadě věcné ceny a dary od našich partnerů.

Cena FairPlay
Tato cena je udělována příležitostně za čestný, humánní nebo sportovní výkon.

Award ceremony
Všichni závodníci, kteří se účastní slavnostního ceremoniálu odevzdávání cen musí mít na sebe obléknuté finišerské triko Spartan Race. Pokud tak neučiní nedostanou žádné finanční ceny.

 

PROTESTY

1. Veškeré protesty závodníků ohledně výsledků, porušení pravidel, trasy nebo stížnosti na chování jiných závodníků je možné podat nejpozději 1 hodinu před vyhlašováním vítězů, pokud to není v propozicích stanoveno jinak.

2. Protesty se podávají ústně přímo řediteli závodu.

3. Za podání protestu se platí poplatek 1000 Kč.

4. Pokud je protest uznaný, poplatek se vrací zpět.

 

NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ A JINÉ OKOLNOSTI

V případě velmi nepříznivého počasí, jiných přírodních katastrof nebo z jiných organizačních a technických důvodů si organizátor závodu vyhrazuje právo změnit, upravit část nebo celý úsek trasy, jako i překážky. V krajních případech je možné zrušit i celý závod z důvodu zdraví a bezpečnosti závodníků, diváků a organizátorů. Pokud budou závodníci požádáni ukončit závod z výše uvedených důvodů, musí tak učinit okamžitě.

Všeobecné pravidla nejsou konečná a budou průběžně aktualizovaná, upravovaná a doplňovaná ředitelem závodu podle všech okolností. Propozice závodu mají přednost před těmito všeobecnými pravidly.